EURACHEM Slovakia, ( ďalej len ES) je od roku 1998 riadnym členom EURACHEM EU.

V súčasnosti je ES odbornou skupinou v Spoločnosti priemyselnej chémie pri Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU Bratislava so sídlom na Radlinského ul č. 9., v Bratislave.

Jej činnosť vyplýva z celkového zamerania EURACHEMU EU najmä na:

  • Vytvorenie systému prenosu najnovších informácií z EURACHEM EU do laboratórií a chemickej praxe
  • Prispievať odbornou podporou a osvetovou činnosťou na zintenzívnení prenosu informácii z vyspelých krajín pre zlepšovanie kvality chemických meraní
  • Vytvoriť metrologický systém nadväznosti v chémii
  • Harmonizovanie výkonu a vyhodnocovania chemických analýz v EU
  • Organizovaní skúšok spôsobilosti pre chemické laboratória na dokladovanie ich spôsobilosti

V súčasnosti sa snaží napĺňať tieto ciele :

  • Organizovaním odborných seminárov zameraných na aktuálne novinky v oblasti chemických meraní a analýz
  • Prekladom oficiálnych príručiek EURACHEM EU do slovenčiny podľa požiadaviek praxe
  • Zvyšovaním odbornej úrovne pracovníkov chemických laboratórií odovzdávaním skúsenosti špičkových odborníkov z praxe na pracovných kurzoch.
  • Praktickými výkladmi nových noriem a predpisov pre chemickú prax
Ponukou zorganizovania skúšok spôsobilosti pre laboratória v podľa požiadaviek laboratórií

Výbor ES

Výbor ES:

Ing. Dušan Kordík, PhD. predseda výboru

Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. čestný predseda