Ponuka publikácii:

Ponúkame Vám štyri publikácie EURACHEM/CITAC v slovenskom preklade


Príručka ku kvalite v analytickej chémii - pomôcka pre akreditáciu

Guide: Quality in Analytical Chemistry An Aid to Accreditation QAC 2016

slov. vydanie 2016

Použitie informácii o neistote pri hodnotení zhody

Guide:Use of uncertainty information in compliance assessment

slov. vydanie 2019

Stanovenie a použitie cieľovej neistoty v chemických meraniach

Guide: Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement

slov. vydanie 2019              

Neistota merania vyplývajúca z odberu vzoriek

Guide: Measurement uncertainty arising from sampling

Slov. vydanie 2019

Prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov v EURACHEM Slovakia (ďalej len ES)

K napĺňaniu predmetu svojej činnosti potrebujeme si vytvárať databázu osobných údajov našich klientov-záujemcov pre poskytovanie našich odborných služieb.

V zmysle zákona 18/2018 Z.z O ochrane osobných údajov sme povinný vytvoriť systém používania, spracovania a uchovávania osobných údajov, ktoré nám poskytujete

K svojej činnosti potrebujeme zhromažďovať nasledovné dáta:
 • Plné osobné mená
 • Zamestnávateľa a jeho adresu, fakturačné údaje, platobné údaje
 • E-mail
 • Telefónne číslo pre rýchly kontakt

Prečo potrebujeme uvedené dáta :

 • Pre zasielanie informácii o pripravovaných odborných podujatiach
 • Pre zasielanie faktúr za poskytnuté služby
 • Pre zasielanie objednaných publikácii

Ako ochraňujeme Vaše osobné dáta voči tretím osobám:

Vaše osobné údaje nikdy neodovzdávame tretím osobám

Akú dobu ochraňujeme a potrebujeme Vaše osobné dáta:

Spracovanie a používanie Vašich osobných údajov je počas poskytovania informácii o našej činnosti a pripravovaných odborných akciách a ďalších vybraných službách. Po ukončení Vášho záujmu o naše služby, uchovávame Vaše osobné dáta ešte dva kalendárne roky. Následne archivujeme také dokumenty, ktoré sú vyžadované príslušným zákonom.

Používame nasledovné postupy pre bezpečné uloženie osobných dát:

 • Uloženie osobných dát v databázi Acces, ktorá je zabezpečená heslom
 • Zálohovanie dát a prístup k nim v prípade fyzických a technických incidentov
 • Systém pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti použitých technických a organizačných opatrení pre bezpečné uloženie a používanie osobných dát
 • Viacúrovňový firewall
 • Pravidelná aktualizácia antivírovej ochrany PC
 • Prístup len oprávneným osobám predseda výboru a tajomník spoločnosti
 • PC sa nachádza v uzamykateľnej miestnosti  v budove so zabezpečenej stálou vonkajšou ostrahou

Obecné ustanovenia

 • Klient-záujemca poskytuje osobné dáta za účelom získavania potrebných odborných informácii, dokumentov a informácii.
 • Klient dobrovoľne poskytuje a dáva súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za vyššie uvedených podmienok
 • Osobné údaje sú spracované v elektronickej aj papierovej forme
 • Ak by sa klient domnieval, že používanie a ochraňovanie jeho osobných dát je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, resp, že uložené dáta sú nepresné s požadovaným účelom spracovania a uchovania môže:
 • Požiadať ES o vysvetlenie
 • Požiadať ES odstrániť nepresné údaje
 • Ak požiada klient o informáciu o uchovávaní a používaní jeho osobných dát, je ES povinný vysvetlenie oznámiť buď písomné listom alebo na jeho elektronickú adresu
 • Pre účely fakturácie za odborné služby, resp. predaj publikácii, potrebuje a uchováva plné meno osoby, názov zamestnávateľa, ďalšie fakturačné a platobné údaje
 • Osobné dáta klientov sú zabezpečené proti zneužitiu v zmysle zákona 18/2018 Z.z
 • Všetky pochybenia, otázky, únik dát resp. ich zneužitie môžete nahlásiť na Úrad na ochranu osobných údajov